3) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης κ.κ. Ιωήλ

MitropolitisEdessisIoilΟ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωὴλ (κα­τὰ κό­σμον Πα­να­γι­ώ­της) Φραγ­κά­κος γεννή­θη­κε στη Νί­και­α του Πει­ραι­ά το 1949. Εκεί ο­λο­κλή­ρω­σε τις εγ­κύ­κλι­ες σπου­δές του.

Έ­λα­βε το πτυ­χί­ο της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθηνών το 1972.

Υ­πήρ­ξε πνευ­μα­τι­κό τέ­κνο του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­μαν­δρί­του Επιφανίου Θε­ο­δω­ρό­που­λου, ε­νώ κα­τά τη δι­άρ­κεια της στρατιωτικής του θη­τε­ί­ας συν­δέ­θη­κε πνευ­μα­τι­κά με τον μα­κα­ρι­στό Μη­τρο­πο­λί­τη Εδέσσης κυ­ρό Καλ­λί­νι­κο, τον πλέον Άγιο Καλλίνικο Εδέσσης, ο οποί­ος τον χει­ρο­τό­νη­σε δι­ά­κο­νο το 1975 και πρεσβύ­τε­ρο το 1979.

Από τον Ι­α­νου­ά­ριο του έτους 1976 δι­ο­ρί­στη­κε τα­κτι­κός ι­ε­ρο­κή­ρυ­κας της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Εδέσσης, Πέλ­λης και Αλ­μω­πί­ας και δι­α­κό­νη­σε στους το­μείς της ι­ε­ρα­πο­στο­λής, της κα­τή­χη­σεως και της πνευ­μα­τι­κής κα­θο­δηγήσεως των πι­στών σε ό­λη την Μη­τρο­πο­λι­τι­κή ε­παρ­χί­α.

Δι­ε­τέ­λε­σε επί­σης δι­ευ­θυν­τής του μα­θη­τι­κού οι­κο­τρο­φε­ί­ου και των ι­ε­ρα­τι­κών σε­μι­να­ρί­ων της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως.

Ασχο­λή­θη­κε ε­κτε­νώς με τη συγ­γρα­φή άρ­θρων σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά και ι­δι­αί­τε­ρα με τη συγγρα­φή εκ­κλη­σι­α­στι­κών υ­μνο­γρα­φι­κών και α­γι­ο­λο­γι­κών κει­μέ­νων, τα ο­ποί­α έ­τυ­χαν της εγκρίσεως της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στο σύ­νο­λό τους.

Μη­τρο­πο­λί­της Ε­δέσ­σης, Πέλ­λης και Αλ­μω­πί­ας ε­ξε­λέ­γη στις 11 Οκτω­βρί­ου 2002.

Μέσα από τον Εκκλησιαστικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως «Ράδιο Ελπίδα» 96,1 και την εκπομπή με τίτλο «Επί τας Πηγάς των Υδάτων» οι ακροατές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον πνευματικό του λόγο.